Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Ontdek het thema

Bekijk de ingediende voorstellen

Groene Verbinding

Omschrijf je project

Onze buurt situeert zich in de straat Holven, meer bepaald van aan het station tot de
Merelstraat.

Recent werden we weerhouden voor het Tuinstratenproject waarna we al snel en enthousiast begonnen zijn met het wippen van tegels en het aanleggen van geveltuintjes.

Maar daarmee zijn we nog niet waar we willen uitkomen: een groene en aangename straat
waar ruimte is voor ontmoeting en gesprek waardoor de sociale cohesie versterkt wordt.
Een hinderpaal hiervoor is de snelheid waarmee auto’s zich ook in dit nochtans doodlopende
straatdeel verplaatsen. Idealiter willen we hier een transformatie tot woonerf bekomen.
Maar omdat dat idee wellicht te vergaand is, willen we nu toch pleiten om dit straatdeel op
te nemen bij een volgende uitbreiding van de fietszone zodat de snelheidslimiet daalt tot
30km/u en auto’s sowieso voorrang dienen te geven aan fietsers. Het aantal fietsers dat
onze straat frequenteert, verantwoordt deze optie.
Om auto’s aan te zetten tot langzamer rijden moet het straatbeeld daartoe uitnodigen. We
denken dat te kunnen verkrijgen door de bestaande parkeervakken te ontharden en te
vervangen door waterdoorlatende grasroosters. Ook andere delen van de straat zouden
hiermee kunnen aangelegd worden, wat dan voor de nodige versmalling maar tevens voor
de gewenste vergroening zal zorgen.
Dit zijn de grote lijnen waarvoor het burgerbudget niet bedoeld is.

Waar we dat budget dan wel willen voor aanwenden? De geveltuintjes en de bestaande boomspiegels vragen om nog meer bloembollen en plantgoed om het gewenste effect te bekomen. Ook hebben we een ruimte ter beschikking waarop zitmeubilair zou uitnodigen om elkaar te ontmoeten. Dat kunnen vanzelfsprekend buurtbewoners zijn, maar evenzeer voorbijgangers of fietsers die even halthouden. Want wij zijn een fijne buurt voor wie er woont. Maar ook gastvrij voor
wie er passeert.

Is de locatie ...

op openbaar domein

Wie wil je bereiken met je project?

We denken met dit project tegemoet te komen aan diverse doelstellingen van het Burgerbudget.
We geven Geel zeer concreet echt wel meer kleur én geur.
Er is al een grote betrokkenheid van buurtbewoners, maar toch kan die nog beter. Door deze financiële injectie kunnen we nog meer duidelijk maken waar we met de straat naartoe willen om zo bewoners die momenteel nog wat terughoudend zijn, mee in het verhaal te krijgen.

Het is een participatief project dat naast vergroening van de buurt toch vooral een nog sterkere cohesie tussen de bewoners beoogt.
Voor het plaatsen van het zitmeubilair en het aanbrengen van planten en bloembollen zijn er
voldoende bereidwillige handen beschikbaar. De zitmeubels kunnen gebruikt worden door
bewoners van de straat én door passanten en staan er dus voor alle Gelenaars.

Wat wil je precies bereiken met je project? (meerwaarde)

We denken met dit project bij te dragen aan de speerpunten van het lokaal klimaatbeleid die
Stad Geel in haar Energie- en Klimaatplan heeft uitgesproken.

We willen de kansen die we kregen nadat we als tuinstraat zijn weerhouden tenvolle benutten om zo inspirerend te zijn voor andere Geelse buurten en straten. Maar dan moeten we er als pilootproject echt nog wel meer uitspringen en onder de aandacht komen.
Ons engagement richt zich dus niet enkel tot een groenere en fraaiere eigen buurt, maar zeker ook
naar anderen die bij ons terecht kunnen voor advies en ideeën.
Zo hopen we gaandeweg Geel echt meer Groen te maken.

Gevraagd budget:

3500€

Laad hier een afbeelding of schets toe die je project extra toelicht.