home-page
Deel op facebook

Wat doet de participatieraad?

Dit burgerbudget is een initiatief van de Geelse participatieraad? Maar wat is dat nu juist en wat is de rol van deze raad? 

Samenstelling

De participatieraad bestaat uit een vertegenwoordiger van elk deeldorp in Geel en daarnaast een afvaardiging van twee leden door de meerderheidsfracties in de gemeenteraad en twee leden door de minderheidsfracties in de gemeenteraad. 

Algemene rol participatieraad

Deze raad is een overlegorgaan met een brede samenstelling zodat hij op een objectieve manier initiatieven kan beoordelen. Inwoners of Geelse organisaties kunnen op elk moment een initiatief voorleggen aan de participatieraad. Enkel goed onderbouwde voorstellen in functie van het algemeen belang komen in aanmerking voor verdere uitwerking. De participatieraad bekijkt of het voorstel een versterking kan zijn voor het meerjarenplan. Past het niet binnen het meerjarenplan? Dan kan het nog een waardevol initiatief zijn als het een oplossing biedt voor een maatschappelijke uitdaging waar het bestuur aan tegemoet wil komen. 

Rol in burgerbudget

De leden van deze raad zijn eigenlijk de bezielers van dit burgerbudget. Voor het burgerbudget zal de participatieraad volgende stappen ondernemen:

  • Eerst zullen zij de voorstellen bespreken naar inhoud en haalbaarheid toe en kan hierbij advies vragen bij andere adviesraden, stedelijke diensten of externe deskundigen.
  • Daarna leggen zij de definitieve lijst van voorstellen ter kennisgeving voor aan het schepencollege.
  • De participatieraad bespreekt de projecten met meer dan 100 stemmen en verdeelt het beschikbare budget onder de projecten. Bij een te kort aan het budget moet de participatieraad kritisch bepalen welke projecten de stad ten goede komen en dus zullen worden uitgevoerd. Het aantal stemmen, de kostprijs, de meerwaarde van het voorstel en de spreiding in de deeldorpen zijn criteria hiervoor.
  • Na afsluiten van het project moet de indieners een inhoudelijk eindrapport overmaken aan de participatieraad. Dat omvat zowel een evaluatie over het project als het afgelegde traject.
Deel op facebook