Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter
Nieuws

Definitieve invoering van de maatregelen

04-11-2022

Sinds 7maart was er een tweede proefopstelling van kracht in de schoolomgeving van VBS toppunt in het kader van het project ‘Veilige schoolomgevingen’. Deze testmaatregelen werden in september geëvalueerd: de jeugddienst heeft opnieuw een kinderbevraging uitgevoerd en de volwassenen konden een enquête invullen.

Uit de kinderbevraging blijkt dat de kinderen positiever zijn dan bij de eerste proefopstelling: 60% van de kinderen geeft aan dat het veilig aanvoelt om naar school te komen en 57% vindt de proefopstelling beter dan de vorige. De kinderen vinden het goed dat er minder auto's in de straat zijn maar sommige auto's rijden nog te snel. Voor een volledig overzicht van de kinderbevraging kun je de cijfergegevens en de inhoudelijke evaluatie bekijken.

De enquête toont aan dat de gemiddelde tevredenheid 6,6/10 is. Op de vraag of de proefopstelling een positieve invloed heeft op de ruimte en veiligheid voor de kinderen bedraagt de score gemiddeld 7,1/10. Bij de vraag naar de definitieve inrichting van bepaalde maatregelen geeft 74% aan dat de parking Vogelzang niet afgesloten moet worden bij het begin en het einde van de schooltijd. Het links parkeren op de drempels ter hoogte van de twee schoolomgevingen werd door de meerderheid als positief ervaren. 

Beide bevragingen werden besproken in de expertengroep om van daaruit voorstellen te doen naar het bestuur. Het verslag van deze vergadering kun je hier lezen.

Vervolgens werd het volledige dossier op 24 oktober 2022 voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. 

Volgende maatregelen blijven behouden en worden definitief:

Enkelrichting in Vogelzang van Herentalseweg tot aan Steenovens. Parking Vogelzang blijft altijd open. Parkeren aan de linkerzijde van de straat ter hoogte van beide schoolomgevingen. Stilstaan en parkeren aan de rechterzijde van de straat wordt hier verboden.

Extra maatregelen die er komen op basis van de evaluatie:

Er komt extra signalisatie om het fietspad nog beter aan te duiden. Er komt een wachtzone in het plantenvak aan de zijkant van de parking. Hierin wordt een bank voorzien waar ouders kunnen wachten als ze hun kinderen komen ophalen. 

Stand van zaken voor de lange termijn maatregelen:

Een veilige oversteek van de Vogelzang naar Puntstraat door een middeneiland op de Herentalseweg: in samenwerking met de stad werkt AWV momenteel aan de plannen om deze veilige oversteek te realiseren. De uitvoering is momenteel voorzien voor 2023/2024. Conflictvrije kruispuntregeling aan kruispunt Antwerpseweg met Herentalseweg: AWV werkt in samenwerking met de stad aan een conflictvrije kruispuntregeling. De uitvoering is ook voorzien voor 2023/2024. Een trage verbinding naast McDonald's: onderzoek heeft aangetoond dat dit mogelijk is en het volledige stappenplan en het kostenplaatje werden in kaart gebracht. Budgettair kan de uitvoering hiervan pas voorzien worden in de planperiode 2026-2031.

Nieuwsbrief en extra info

De schoolkinderen en buurtbewoners ontvingen een nieuwsbrief die je ook digitaal kunt lezen. Hierin kun je nog wat extra tips vinden.

Kalender

Invoering aangepaste maatregelen

25-02-2022

Sinds september was er een proefopstelling van kracht in de schoolomgeving van VBS top@punt in het kader van het project ‘Veilige schoolomgevingen’. Deze testmaatregelen werden in december geëvalueerd: de jeugddienst heeft een kinderbevraging gedaan en de volwassenen konden een enquête invullen.

Uit de kinderbevraging blijkt dat de meningen over de proefopstelling en het veiligheidsgevoel verdeeld zijn: ongeveer 50% vindt het veiliger, de andere helft niet. De manier waarop kinderen zich verplaatsen blijft grotendeels hetzelfde. Voor een volledig overzicht van de kinderbevraging kan je de cijfergegevens en de inhoudelijke evaluatie bekijken.

Bij de enquête zien we dat de gemiddelde tevredenheid 6,3/10 is. Op de vraag of de proefopstelling een positieve invloed heeft op de ruimte en veiligheid voor de kinderen bedraagt de score gemiddeld 7,1/10.  Ook hier zien in de cijfers dat er geen betekenisvolle wijziging is in de manier waarop men naar school komt.

Bij de vraag naar definitieve inrichting van bepaalde maatregelen krijgt het éénrichtingsverkeer een score van 67%. Een minderheid van 45% wil dat de parking aan de Vogelzang afgesloten blijft. 

Beide bevragingen werden besproken in de expertengroep om van daaruit voorstellen te doen naar het bestuur. Het verslag van deze vergadering kan je hier lezen.

Vervolgens werd het volledige dossier op 21 februari voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en zij beslisten om met aangepaste maatregelen verder te werken. 

Maatregelen vanaf 7 maart

Enkelrichting in Vogelzang van Herentalseweg tot aan Steenovens blijft behouden De parking Vogelzang is altijd open uitgezonderd 2 x 15 minuten per dag ’s morgens van 8.30u – 8.45u ’s avonds van 15.30u tot 15.45u op woensdagmiddag van 12u tot 12.15u    Tijdens deze momenten wordt de parking afgesloten om conflicten tussen zwakke weggebruikers en op- en afrijdend verkeer te vermijden. U kan de parking wel steeds verlaten via Antwerpseweg In Vogelzang wordt aangeraden om aan de linkerkant te parkeren, zo vermijdt men conflicten tussen openslaande portieren en fietsers. Langs de rechterkant zal in de buurt van de twee vestigingen een stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd worden. Ter hoogte van de aansluiting van de Kerkstraat met de Antwerpseweg werd de zichtbaarheid reeds verbeterd door het verplaatsen van de glasbollen en het bord van het parochiecentrum.

Steenovens

Uit de enquête blijkt dat de indruk leeft dat het sluipverkeer zich verplaatst heeft naar Steenovens. De politie voerde nieuwe tellingen uit thv Steenovens 13 om te kunnen vergelijken met cijfers uit 2018.

De resultaten tonen aan dat er lagere verkeersintensiteiten zijn in beide richtingen van Steenovens dan in 2018. Mogelijk zochten mensen bij het begin van de proefopstelling wel hun weg via Steenovens, maar dat is nu niet meer het geval. De cijfers en de analyse kan je hier nalezen.

Andere maatregelen waaraan verder gewerkt wordt:

Een veilige oversteek van de Vogelzang naar Puntstraat door een middeneiland op de Herentalseweg en een aangepaste conflictvrije kruispuntregeling aan Antwerpseweg. AWV werkt momenteel aan deze plannen, een concrete timing is er nog niet. Een trage verbinding naast Mc Donalds: onderzoek heeft aangetoond dat dit mogelijk is. Het volledige stappenplan en kostenplaatje werd in kaart gebracht. Een eventuele realisatie kan ten vroegste in het najaar van 2022 aangezien volgende stappen eerst nog moeten uitgevoerd worden: beslissing door het bestuur, aanstellen landmeter voor opmetingsplan, onderhandelingen eigenaars, opmaak rooilijnplan, omgevingsvergunning aanvragen, ontwerp en aanstelling aannemer.

Evaluatie

De komende maanden testen we deze aangepaste maatregelen. Tijdens deze periode horen we graag wat jullie er van vinden, dit kan via de schooldirectie, de ouderraad of het contactcentrum van de stad.
Afhankelijk van de reacties bekijken we hoe we op het einde van het schooljaar de evaluatie organiseren.

Nieuwsbrief 

De schoolkinderen en buurtbewoners ontvingen een nieuwsbrief die u hier ook digitaal kunt lezen. 

 

Nieuws

Testmaatregelen vanaf 20 september

15-09-2021
VBS toppunt is de tweede school die aan bod komt in het project Veilige schoolomgevingen. Samen met de school en buurt doorliep de stad een traject om oplossingen te zoeken om de schoolomgeving veiliger te maken. Het stadsbestuur voert vanaf 20 september testmaatregelen in die het gevolg zijn van deze besprekingen.

Door tijdelijke verkeersmaatregelen in te voeren pakt de stad bepaalde knelpunten uit de schoolomgeving aan. Deze testmaatregelen kwamen tot stand na inspraak van kinderen en een participatiemoment met ouders en buurtbewoners. Het doel van deze proefopstellingen is dat kinderen met de fiets of te voet veiliger op hun school geraken en er ook weer vertrekken, dit alles vanuit het standpunt van het kind. De testfase start op maandag 20 september en loopt tot aan de kerstvakantie. 

Welke testmaatregelen? Enkelrichting in Vogelzang van Herentalseweg tot aan Steenovens. Vogelzang is een sluipweg voor gemotoriseerd verkeer dat de Antwerpseweg en de verkeerslichten aan Geel Punt wil vermijden. Daarom wordt in Vogelzang in het gedeelte tussen Herentalseweg en Steenovens enkelrichting ingevoerd in de richting van Steenovens. Fietsers, bromfietsen klasse A en speed pedelecs mogen wel in de tegenrichting rijden. Afsluiten parking aan Vogelzang, is bereikbaar via Antwerpseweg en Kerkstraat. Het in- en uitrijden van de parking naast de school zorgt voor voortdurende conflicten met voetgangers en de fietsers. Door het wegnemen van de paaltjes op het einde van de Kerstraat is de parking ook perfect bereikbaar via Antwerpseweg en Kerkstraat. Op deze manier worden de verschillende verkeersstromen uit elkaar gehaald en zal de veiligheid aan de ingang van de school verbeteren. Extra pijlen op fietspad om duidelijk te maken dat het een dubbelrichtingsfietspad betreft. Vogelzang heeft een fietspad dat in beide richtingen moet gebruikt worden. Om zowel aan fietsers als aan automobilisten duidelijk te maken dat het een dubbelrichtingsfietspad betreft zullen er dubbele pijlen worden aangebracht bij het begin en einde van het fietspad en ter hoogte van de zijstraten.

Tot begin december hebben de schoolkinderen, ouders en buurtbewoners tijd om hun positieve en negatieve ondervindingen door te geven aan de school of het contactcentrum grondgebonden zaken (014 56 62 50 of grondgebondenzaken@geel.be) van de stad. Als de evaluatie positief is, engageren de school en de stad zich om de proefopstellingen om te vormen tot definitieve maatregelen. Als er nog knelpunten zijn, kunnen er eerst nog andere of bijgestuurde maatregelen uitgetest worden vooraleer er een definitieve opstelling komt. 

Meer weten?

Hoe deze proefmaatregelen tot stand zijn gekomen en meer gedetailleerde info over de wijzigingen vind je in de nieuwsbrief die aan de school en buurtbewoners werd bezorgd.