home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Het project 'Veilige schoolomgevingen'

In het bestuursakkoord 2019-2024 is volgende ambitie opgenomen rond de aanpak van schoolomgevingen: 

Rond elke schoolomgeving wordt een actieplan opgesteld om een veiligere en gezondere schoolomgeving
te creëren en het aandeel niet-gemotoriseerd verkeer naar school te vergroten. Deze opstart is reeds
gemaakt via Route2school en moet nu verder geconcretiseerd worden met de participatie van
schoolbestuur, ouders, kinderen, leerkrachten, buurtbewoners, politie, fietsersbond en andere
belanghebbenden.

In het meerjarenplan werd deze ambitie concreet door voorop te stellen dat minimum twee schoolomgevingen per jaar worden aangepakt en het project kreeg de naam "Veilige Schoolomgeving". De school van Sint Dimpna is de volgende in de rij. 

In het project kijken we met een kindvriendelijke bril naar de schoolomgeving van vandaag en stellen we ons de vraag of deze wel veilig genoeg is, of deze aangenaam en tof is, of er genoeg ruimte is voor de kinderen, of het niet te druk is .... 

Met het project streven we naar meer bewegingsvrijheid voor onze kinderen, en tegelijkertijd willen we de CO2-uitstoot en fijn stof gegenereerd door het schoolverkeer verminderen. Hierbij zal  het STOEP-principe centraal staan om zoveel mogelijk kinderen te voet of met de fiets naar school te laten komen. Het STOEP-principe staat voor:

  • S van stappen (voetgangers)
  • T van trappen (fietsers)
  • O van openbaar vervoer
  • E van elektrisch vervoer
  • P van privé (individueel gemotoriseerd vervoer)

Voor elke schoolomgeving in Geel zullen we hetzelfde traject volgen met de volgende 4 stappen:

1. Wat wil het kind zelf?

De kinderen geven zelf aan hoe zij de schoolomgeving ervaren en wat hun wensbeeld is.

Deze stap is in voorjaar 2021 uitgevoerd bij alle leerlingen van de lagere school. Aan de hand van volgende vragen konden zijn hun mening geven:

  • Hoe kom je naar school?
  • Als je zelf mag kiezen, hoe kom je dan naar school?
  • Is het veilig om naar school te komen?
  • Als je zelf iets mag veranderen aan de schoolomgeving, wat zou je dan veranderen?
  • Als je uit alle voertuigen uit de wereld mag kiezen, wat zou je kiezen om mee naar school te komen?

De resultaten van de bevragingen zijn neergeschreven in het volgende rapport: resultaten van de bevraging bij de kinderen

Aangezien ook de middelbare school op dezelfde locatie is gelegen, werd er tegelijkertijd eenzelfde bevraging gedaan bij de middelbare scholieren via smartschool. Deze resultaten kan je nalezen in het volgende rapport: resultaten bevraging middelbare school

2. Participatietraject om uitdagingen te formuleren en oplossingen te zoeken

Met ouders, kinderen, leerkrachten, buurtbewoners ... formuleren we de uitdagingen die specifiek zijn voor deze schoolomgeving want elke school heeft zijn eigen mobiliteitsproblematiek. Met de hulp van experts zoeken we verder samen naar oplossingen. Deze oplossingen laten we goedkeuren door het college van burgemeester en schepenen vooraleer we deze als proefopstelling invoeren. Dien jouw voorstel in.

3. Invoeren proefopstellingen en testen

De voorgestelde maatregelen worden eerst getest, dit kan gaan van sensibiliseren tot structurele ingrepen die gedurende een aantal maanden uitgetest worden.

4. Evaluatie

Eenmaal de testfase voorbij wordt er geëvalueerd. Hierbij gaat veel aandacht naar de terugkoppeling met de kinderen, ouders, buurtbewoners ... die mee de uitdagingen geformuleerd hebben. Is de evalutie positief, dan kan de proefopstelling omgevormd worden tot een definitieve maatregel. Is de evaluatie niet (geheel) positief, dan moet er bijgestuurd worden en starten we terug bij punt 3 en voeren we nieuwe of aangepaste maatregelen in.

Projectafbakening

Op onderstaande tekening kun je de projectafbakening zien.

De focus van dit project ligt op de schoolomgeving in Laar en in mindere mate op de invulling van het Sint Dimpnaplein en de Gasthuisstraat. Buurtbewoners die in de omgeving van deze projectafbakening wonen, kunnen deelnemen aan de participatie (samen met uiteraard de leerkrachten, ouders, ouderraad, directie ...). 

Deel op facebook
Deel op twitter