home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
7 jun

Resultaten enquête en vervolgtraject: hoe gaat het nu verder?

07-06-2024

Stad Geel zet zich in voor een veilige schoolomgeving en heeft begin dit jaar een proefopstelling uitgevoerd rond de schoolomgeving van SBS De Katersberg. Inwoners konden via een enquête hun mening geven over de getroffen proefopstelling. Uit de resultaten van deze enquête kwamen zowel positieve punten als verbeterpunten naar voren. De volledige resultaten leest u hier .

Na bespreking van de enquête en de aanbevelingen van de werkgroep, heeft het college van burgemeester en schepenen besloten om door te gaan met een aangepaste proefopstelling. De volgende maatregelen worden behouden:

De schoolstraat in de Koppeleershoeven, ter hoogte van de schoolingang, blijft behouden. Dit betekent dat de straat tijdens bepaalde uren alleen toegankelijk is voor voetgangers en fietsers om de veiligheid van de schoolgaande kinderen te waarborgen. Het parkeerverbod op de rijbaan in de Katersberg tussen de Dr.- Van de Perrestraat en de Koppeleershoeven blijft van kracht. Het parkeerverbod aan de even zijde in de Koppeleershoeven tussen de Katersberg en de Badstraat blijft gehandhaafd.

Dynamische enkelrichting in de Koppeleershoeven
Een belangrijke aanpassing is dat de enkelrichting in de Koppeleershoeven, op het gedeelte tussen de Katersberg en de Badstraat, een dynamische enkelrichting wordt. De straat zal tijdens dezelfde uren als de schoolstraat enkelrichting zijn, terwijl deze daarbuiten in beide richtingen toegankelijk zal zijn. Dit wordt aangegeven met dynamische borden die oplichten tijdens de uren waarop dit van kracht is.

Met deze aanpak wil de stad tegemoetkomen aan de bezwaren van de bewoners en tegelijkertijd de veiligheid rond de school behouden.

Concrete Planning
Dit schooljaar blijft de huidige opstelling van kracht. Vanaf 1 juli wordt de Koppeleershoeven weer dubbelrichting en vanaf 1 september schakelen we over naar de dynamische enkelrichting. De benodigde dynamische borden zijn besteld en zullen voor het begin van het volgende schooljaar geplaatst worden.

De stad dankt alle bewoners voor hun medewerking en betrokkenheid bij het creëren van een veilige schoolomgeving.

8 sep

Proefopstelling vanaf 18 september

08-09-2023

Stad Geel zet zich in voor veiligere en gezondere schoolomgevingen. Om dit doel te bereiken herbekijkt de stad elk jaar de omgeving van twee scholen. Dit jaar wordt ook SBS De Katersberg onder de loep genomen en vanaf 18 september gaat een eerste proefopstelling van start.

Op 24 november 2022 kwamen ouders, buurtbewoners en leerkrachten samen om na te denken over welke stappen genomen kunnen worden om de schoolomgeving rond SBS De Katersberg veiliger te maken. Met de input van deze participatieavond gingen de stadsdiensten aan de slag en werkten een proefopstelling uit. Deze gaat in vanaf 18 september en zal later geëvalueerd worden.

Welke testmaatregelen?

Schoolstraat in Koppeleershoeven gedeelte tussen Katersberg en Velodroomstraat

In een schoolstraat wordt aan het begin en aan het einde van de schooldag de straat een korte tijd afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De schoolstraat wordt aangeduid met een bord C3 met een onderbord “schoolstraat”.

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag : tussen 8.15 en 8.45 uur en tussen 15.00 en 15.30 uur Woensdag: tussen 8.15 en 8.45 uur en tussen 12.05 en 12.35 uur

Uitzonderingen:

Prioritaire voertuigen die hun zwaailicht aan hebben, mogen de schoolstraat wel inrijden. Bewoners of huurders van een garage kunnen een vergunning aanvragen voor het in- en uitrijden van de schoolstraat tijdens de hierboven aangegeven uren. Reeds aanwezige voertuigen mogen ook steeds uitrijden.

 

Enkelrichting in Koppeleershoeven, gedeelte tussen Katersberg en Badstraat

De straat wordt enkelrichting in de richting van de Badstraat. Er mag enkel geparkeerd worden aan de rechterkant van de rijbaan.

Parkeren in Katersberg verboden tussen Koppeleershoeven en Dr.- Van de Perrestraat

Parkeren wordt verboden aan beide zijden van de rijweg. Er mag enkel nog geparkeerd worden in de parkeervakken.

Zone 30 verandert

De zone 30 schoolomgeving wordt verkleind (omwille van de schoolingang langs Koppeleershoeven) en er komen bijkomende zone 30 borden aan de linkerkant van de weg.

 

Evaluatie testmaatregelen

Positieve en negatieve ondervindingen mag je steeds doorgeven aan de school of het contactcentrum grondgebiedszaken van de stad (014 56 62 50 of grondgebiedszaken@geel.be). In januari volgt een enquête om de proefopstelling te evalueren. Als de evaluatie positief is, engageren de school en de stad zich om de proefopstellingen om te vormen tot definitieve maatregelen. Als er nog knelpunten zijn, kunnen er eerst nog andere of bijgestuurde maatregelen uitgetest worden vooraleer er een definitieve opstelling komt.

 

Meer weten?

Hoe deze proefmaatregelen tot stand zijn gekomen en meer gedetailleerde info over de wijzigingen vind je in de nieuwsbrief die aan de school en buurtbewoners werd bezorgd.