Skip to main content
home-page
Deel op facebook

Aanbevelingen huisvesting

Aanbevelingen van de doelgroep

 • Het lokaal bestuur van Geel beschouwt wonen als één van de belangrijkste basisbehoeften en handelt hier naar. Kwaliteitsvol wonen is een recht, geen luxe.
 • Het lokaal bestuur van Geel voert een beleid om meer betaalbare woningen in het aanbod te krijgen. Er moeten dus ook meer betaalbare sociale woningen gebouwd worden.
 • Het Sociaal Huis van Geel zorgt voor de mogelijkheid om een voorschot te krijgen op de huurwaarborg voor diegenen die zoekende zijn naar een andere woning. Vanaf het moment dat er een huurwoning op de private markt vrijkomt moet men snel kunnen reageren. Er is dan geen tijd om te wachten op het bekomen van een huurwaarborg.
 • Het lokaal bestuur van Geel vraagt aan de woonmaatschappij om te zorgen voor meer transparantie in de wachtlijsten. Kandidaat-huurders willen niet enkel weten waar ze staan op de wachtlijst, maar ook waarom iemand in een gelijkaardige situatie wel een woning krijgt en zij niet. Ook transparantie over de renovatiewerken en verhuis zou helpen.
 • Het lokaal bestuur van Geel zet extra in op dreigende uithuiszettingen en zorgt voor een vangnet/oplossing op maat als huurders tijdelijk niet kunnen wonen door bijvoorbeeld een opname.
 • Het lokaal bestuur van Geel werkt stigma over sociaal wonen weg door de omgeving rond sociale woonwijken te onderhouden. De sociale woonwijken in Geel hebben vaak nog een negatieve connotatie. Als het groen op het openbaar domein dan ook nog eens onverzorgd is, wordt dit stigma enkel maar versterkt.
 • Het lokaal bestuur van Geel zorgt voor meer ontmoeting tussen burgers in nieuwe woonwijken. Geelse Huisvesting heeft heel wat nieuwe woningen gebouwd. Hierdoor zijn nieuwe wijken ontstaan. Veel mensen kennen elkaar niet.
 • Het lokaal bestuur van Geel uit zijn bezorgdheden bij de nieuwe woonmaatschappij. Sociale huurders willen graag menselijker contact bij de sociale huisvesting. We willen dat er naar hen geluisterd wordt en dat er vanuit hun standpunt naar de vraag gekeken wordt, niet vanuit regeltjes.
 • Het lokaal bestuur van Geel vraagt aan de woonmaatschappij om het herstellingenbeleid te herbekijken. Als er iets moet hersteld worden, dan moeten bewoners lang wachten. Zeker als de woning nog maar pas gerenoveerd of gebouwd is, omdat sommige zaken dan nog voor het bedrijf dat gebouwd of gerenoveerd heeft, zijn. Een clausule in het contract dat bewoners bepaalde zaken toch zelf mogen laten repareren zou heel wat frustraties wegwerken. Een uitbreiding van de technische dienst kan ook helpen.
 • Het lokaal bestuur zorgt voor meer afvalophalingen voor grof vuil in sociale woonwijken. Nu wordt er veel materiaal in de kelder gezet, zoals oude zetels, kasten, bedden, … . Dit moet opgehaald worden door het grof huisvuil. Die kosten worden verdeeld onder alle bewoners van die blok. Ook zijn er bewoners die hun grof huisvuil zelf niet naar het recyclagepark kunnen doen, ze kunnen dit niet vervoeren. De bewoners vragen voor enkele momenten per jaar waarop het grof huisvuil wordt opgehaald. Zo wordt het niet meer in de kelder gestockeerd en hebben medebewoners hier geen last meer van.
 • Het lokaal bestuur ziet er meer op toe dat er geen discriminatie is en dat iedereen een eerlijke kans krijgt op een woning.

Reflecties medewerkers dienst gelijke kansen en Al-arm

 • We zien dat betaalbaar wonen een probleem blijft aan de onderkant. Prijzen swingen de pan uit. Voor een kleine woning die zelfs niet energiezuinig is, worden enkele honderden euro’s huur gevraagd. Zolang niemand de prijzen reguleert, kunnen verhuurders blijven vragen wat ze willen. Mensen met een laag inkomen blijven zich dan pijn doen elke maand en zijn niet in staat om een menswaardig leven te hebben.
 • Er zijn wel wat hulpmiddelen, steunen … die mensen kunnen gebruiken om de huurprijs toch betaald te krijgen. Maar vaak hebben kwetsbare mensen geen weet van deze rechten. Er is meer bekendheid nodig rond deze rechten (vb. huurwaarborglening, huurpremie …). En als het kan, moeten mensen automatisch aan hun rechten kunnen. Koppel het referentiebudget voor aanvullende steun, korf wonen, aan de reële huurprijs. Top deze niet af op het Vlaams gemiddelde. Dit gemiddelde is niet representatief voor Geel. Onrechtstreeks worden mensen beoordeelt en veroordeelt voor de hoge huurprijs die ze betalen. Ze worden als het ware gedwongen op zoek te gaan naar een goedkopere woning op de private huurmarkt. Dit zorgt voor stress terwijl huisvesting voor rust zou moeten zorgen. Realistische aanvullende steun op de korf wonen schept mogelijkheden om aan de slag te kunnen gaan, samen met de cliënt, op andere levensdomeinen.
 • Een groot struikelblok blijft het zoeken naar een woonst. Bij dienst gelijke kansen merken we op ons onthaal dat er meer vragen komen naar hulp bij de zoektocht naar een woning. De stad heeft een voltijdse herhuisvestingbegeleider. Dit is onvoldoende om iedereen die hier nood aan heeft individueel te begeleiden. Veel mensen bezitten niet genoeg vaardigheden om dit zelf te kunnen. Het gaat hier niet enkel over de Nederlandse taal niet kunnen om met een huurbaas in gesprek te gaan. Sommige mensen bezitten bijvoorbeeld niet de juiste vaardigheden om online te zoeken naar een woning, te telefoneren, documenten te verzamelen … Sommige mensen hebben echt nood aan iemand die hen kan begeleiden in het zoeken naar een woning.
 • Daarnaast vinden heel wat kwetsbare mensen geen woning omwille van discriminatie. Dit gaat zowel over discriminatie op basis van herkomst, maar ook op basis van gezinssamenstelling (alleenstaand of net naar een groot gezin) of inkomen. Het aanbod aan betaalbare woningen is zo klein, dat een huurbaas kan vragen wat hij/zij wilt. Als een huis te huur komt te staan, zijn er zo veel kandidaten dat de huurbaas echt kan kiezen. Op zich is het goed dat een huurbaas kan kiezen, maar de mensen met een ‘minder’ profiel komen zo nooit aan een woning.
 • Nu alle woonactoren samen zijn gegaan tot één grote woonactor, blijven we met de vraag zitten of het sociale luik voldoende behouden wordt. Kunnen sociale huurders er nog laagdrempelig terecht voor hun vragen? Ze hebben andere noden dan modale huurders. Woonmaatschappij Leefgoed heeft een sociale dienst die naar Herentals gaat. Er is de vrees dat dit voor minder toegankelijke hulpverlening zorgt. Een tegemoetkoming kan zijn dat men vanuit Leefgoed één dag per week op locatie komt werken (bijvoorbeeld in den alleman of ’t Gelijkvloers).
  Het blijft frappant dat ondanks renovaties en nieuwbouw mensen het gevoel hebben dat ze in woonwijken worden gedropt en dat er naar hen gekeken wordt alsof ze minderwaardig zijn. Wanneer de omgeving dan minder goed onderhouden is, wordt dit in de beleving van de bewoners enkel maar bevestigd. Er is dus nog werk aan de winkel als het om het imago van sociale woonwijken gaat.
 • Geel heeft heel wat nieuwe (sociale)woonwijken gekregen de laatste jaren. In sommige wijken gaan mensen voor het eerst ‘sociaal wonen’. Dit kan voor spanningen zorgen. Het blijft belangrijk om dan in te zetten op buurtwerk en ontmoeting.

Aanbevelingen vanuit het project Eikenstraat

 • Van 2019 tot 2022 vond er een project plaats in sociale woonwijk Eikenstraat dat werd getrokken door de wijkwerking van dienst gelijke kansen. Dit project kwam tot stand omdat er in deze wijk heel wat samenlevingsproblemen waren tussen oude en nieuwe generaties huurders, kinderen en ouderen, Vlaamse gezinnen en gezinnen met een migratieachtergrond. Na drie jaar intensief werken in deze wijk, kwamen er ook enkele aanbevelingen uit dit project rond de bouw en aanleg van de omgeving van sociale woonwijken. Want hoe de omgeving wordt aangelegd, heeft ook een effect op het samenleven in de woonwijk. Bij deze aanbevelingen gaat het steeds om te denken vanuit mensen, niet vanuit stenen. Het gaat er om rekening te houden met de superdiversiteit die er is in de samenleving.
 • Het lokaal bestuur van Geel en de woonmaatschappij zorgen ervoor dat mensen privacy hebben in het publiek domein. Ze zorgen ervoor dat mensen niet constant onder elkaar moeten zijn, maar wel uitgenodigd worden om dit wel te doen als er nood aan is.
 • Het lokaal bestuur van Geel en de woonmaatschappij zorgen ervoor dat mensen privacy hebben. Ze zorgen er voor dat mensen in hun eigen woonst, tuin en terras zich niet altijd bekeken voelen.
 • Het lokaal bestuur van Geel en de woonmaatschappij zorgen voor verbinding met de buitenwereld. Het is erg belangrijk om voor Geel geen afgesloten sociale woonwijken te creëren, maar wijken die opgaan in een geheel en dichtbij tal van voorzieningen liggen.
 • De woonmaatschappij kiest voor selectie in toewijzing als dit ten goede komt van de buurt. Toewijzing van een sociale woning gebeurt op basis van de wachtlijst. Toch zijn er huisvestingsmaatschappijen die de bewuste keuze maken om een woonst niet aan de eerste wachtende op de lijst te geven omdat er geweten is dat het profiel van de bewoner niet zou passen in die bepaalde wijk.
 • Het lokaal bestuur van Geel zorgt dat de woonraad/lokaal bestuur een weloverwogen advies geeft. Het lokaal bestuur kan een sturende rol opnemen qua typologie bij nieuwe projecten. Er wordt dan vertrokken van het principe dat er afstemming is tussen de bouwprojecten en de wachtlijsten.
 • Het lokaal bestuur en de woonmaatschappij zorgen voor buitenaanleg in functie van wie er komt wonen. Ze zorgen ervoor dat de ruimte ook aangepast is voor grote gezinnen. Ze zorgen ervoor dat de ruimte zo wordt ingedeeld dat kinderen kunnen spelen en voor zo weinig mogelijk overlast zorgen.
Deel op facebook