Skip to main content
home-page
Deel op facebook

Aanbevelingen samenleven

Aanbevelingen van de doelgroep

 • Het lokaal bestuur promoot het aanbod van ‘burenbemiddeling’. De wijkagent activeert burenbemiddeling sneller om samenlevingsproblemen te voorkomen.
 • Het lokaal bestuur stimuleert buurtinitiatieven door in te zetten op ondersteuning in kwetsbare buurten maar ook initiatieven in gans Geel zoals ‘dag van de gebuur’. Op deze manier kunnen we mensen in de buurten samenbrengen en het kleine ontmoeten faciliteren.
 • Het lokaal bestuur investeert in het stadspark van Geel door er een open ontmoetingsplaats van te maken met meer licht en meer open groen, dat zorgt ervoor dat men zich er veiliger voelt. Het lokaal bestuur voorziet meer controle en aanwezigheid van gemeenschapswachten.
 • Het lokaal bestuur stimuleert positieve initiatieven in het stadspark zoals evenementen, ravotplek voor jeugdbewegingen, speeldag van de jeugddienst, picknick-dag van een school … Het park wordt gepromoot als een ontmoetingsplaats voor iedereen.
 • Het lokaal bestuur voert een inclusief personeelsbeleid waardoor het personeel representatief is voor de Geelse bevolking.
 • Het lokaal bestuur organiseert meer activiteiten waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten en andere culturen leren kennen. Het zet in op ‘samenleven in diversiteit’.
 • Het lokaal bestuur maakt promotie voor het ‘klassieke en nieuwe’ verenigingsleven door alle verengingen en clubs promotiemogelijkheden te creëren, bv. een Geelse socio-culturele krant. Alleen zo leren we elkaars aanbod kennen en gaan we durven deel te nemen.
 • Het lokaal bestuur investeert of ondersteunt financieel bestaande (parochie-) zalen en zaaltjes, die de Gelenaren de kans geven om ontmoeting en activiteiten te organiseren. Het lokaal bestuur ondersteunt waardoor de bestaande zalen en parochiezalen, clubhuizen betaalbaar worden. Het zijn deze betaalbare accommodaties die ontmoeting mogelijk maken voor zowel verenigingsleven, familieontmoetingen, maar ook straatfeesten en buurtevenementen.
 • Het lokaal bestuur zet meer in op bonding en bridging. Verenigingen en clubs worden gestimuleerd om samen te werken. Het lokaal bestuur ondersteunt daarom actief ’t Origineel en andere koepelorganisaties die bijdragen aan samenwerkingen tussen alle diverse Gelenaren.
 • Het lokaal bestuur investeert in inburgering en integratie door in te zetten op informatie en educatie voor nieuwkomers over thema’s zoals wonen, werken, financiën …
 • Het lokaal bestuur treedt strenger op tegen (soft)druggebruik bij minderjarigen en gebruik op openbare domeinen. Het bestuur is zich bewust van de voorbeeldfunctie van leerkrachten, ambtenaren, wijkagenten, gemeenschapswachten .. en voert een éénduidig ontradingsbeleid.
 • Het lokaal bestuur voorziet meer sportruimte voor de niet georganiseerde jongeren en volwassenen. In de stad Geel worden meer sportmogelijkheden gemaakt waar mensen vrijblijvend kunnen sporten, zonder aangesloten te zijn bij een club.
 • Het lokaal bestuur ondersteunt plaatsen waar niet georganiseerde jongeren onder toezicht hun vrije tijd kunnen beleven zoals Mix, Esperanza en de Vonk.
 • Het lokaal bestuur organiseert de dienstverlening van Sociaal Huis en stad toegankelijk, warmhartig en inclusief. Het doet daarbij beroep op de participatie van kwetsbare groepen om de eigen dienstverlening toegankelijker te maken.
 • Het lokaal bestuur bestrijdt in de eigen organisatie, elke vorm van discriminatie of uitsluiting. Hiervoor verlaagt het lokaal bestuur de drempel om melding te maken. Elke melding wordt met hoge prioriteit behandeld met als doel slachtoffers bij te staan en herhaling te voorkomen.
 • Het lokaal bestuur bewaakt het recht op wonen voor haar inwoners. Dat recht ontnemen (domicilieschrapping) kan enkel nadat alle mogelijke ondersteuning werd geboden en het hele netwerk van de bewoner werd gehoord.

Reflecties medewerkers dienst gelijke kansen

 • Het lokaal bestuur moet blijvend personele middelen inzetten op het ondersteunen van wijkwerking in kwetsbare buurten. Het is in deze buurten waar vaker samenleven tot grote uitdagingen staat en het inzetten van wijkwerkers preventief bijdraagt aan samenleven en curatieve interventies vermijdt.
 • Het lokaal bestuur investeert in meer personele tijd om basiswerk op lange termijn uit te kunnen voeren door de dienst gelijke kansen. Binnen het basiswerk kan er zo tijd gemaakt worden voor verschillende werkingen voor kwetsbare Gelenaars (werken in aandachtsbuurten, buurtcentrum den alleman, inloop- en ontmoetingscentrum, mobiel jeugdwelzijnswerk, ondersteuning ’t Origineel, outreach i.k.v. armoede, outreach i.k.v. samenleven in diversiteit,…). We stellen vanuit de dagelijkse praktijk vast dat in het werken met mensen in kwetsbare situaties een goed fundament van basiscontacten en -netwerken vanuit structurele werkingen (in buurtcentrum, in ontmoetingsmomenten, outreach …) een noodzakelijke voorwaarde is om te kunnen investeren in samenleven in diversiteit. Nabijheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid blijken hier kritische succesfactoren omdat het inzetten van een relatie het belangrijkste werkinstrument is. Zonder de inzet van het lokaal bestuur op lange termijn in structurele basiswerkingen, dreigen vele werkingen met kwetsbare groepen te stranden.
 • Het lokaal bestuur blijft duurzaam investeren in opbouwwerkmatig werken met mensen in kwetsbaarheid. In dat proces van participatie, empowerment en zoeken naar structurele oplossingen (missie van dienst gelijke kansen), wordt telkens een fond gelegd die bijdraagt aan ‘positief samenleven in diversiteit’. Doorheen het proces van opbouwwerk wordt indirect en direct ingezet op verbinding met elkaar en met de samenleving.
Deel op facebook